მასტერ კლასები თბილისის IV სტომ. კონგრესზე

 კბილთა რესტავრაციის სკოლის მიერ ორგანიზებული მასტერ-კლასები 11 აპრილი «კბილის აღდგენა წკირზე ან წკირის გარეშე» ქსენია ლაზარევა ექატრემალური რესტავრაციები. გამოვიყენოთ თუ არა წკირი? თეორიული ნაწილი: • დევიტალური კბილების აღსადგენი კონსტრუქციის ანალაზი • დევიტალური კბილების ბიომექანიკა • წკირების ნაირსახეობა და მათი გამოყენება პირდაპირ ან არაპირდაპირ რესტავრაციის დროს • კბილის აღდგენის ალგორითმი მინაბოჭკოვან წკირზე • კბილის აღდგენის ეტაპები წკირის გარეშე • წკირის…